WARUNKI GWARANCJI


 
Każdy produkt jest objęty gwarancją przez okres 24 miesięcy od daty zakupu. Warunki Gwarancji: Gwarancja ma zastosowanie jedynie w odniesieniu do towarów wykorzystywanych do wspólnego użytku domowego. Niesprawny produkt może być reklamowany zarówno w sklepie, w którym produkt został zakupiony jaki i w poniżej wymienionych autoryzowanych punktach serwisowych. Klient jest zobowiązany do  współpracy w celu potwierdzenia wady, które zostały zareklamowane. Reklamowane produkty muszą spełniać ogólnie przyjęte normy higieny, w przeciwnym razie serwis ma prawo odmówić przyjęcia produktu.  W przypadku zakwalifikowanego roszczenia, okres gwarancji zostanie przedłużony o okres od dnia złożenia reklamacji do dnia przyjęcia produktu przez reklamującego lub daty, do której reklamujący jest zobowiązany do odbioru towaru. Aby uzyskać obsługę w ramach niniejszej gwarancji, klient jest zobowiązany do okazania: dowodu zakupu, karty gwarancyjnej z pieczątką sklepu, karty gwarancyjnej z wpisem instalatora (jeżeli urządzenie wymaga instalacji przez osobę  z uprawnieniami do instalacji danego urządzenia.)
 
 Gwarant odpowiada przed Nabywcą wyłącznie za wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie. Gwarancją nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn, a w szczególności w wyniku:
- nieprawidłowego użytkowania lub zastosowania,
- nieprawidłowego doboru produktu do warunków istniejących w miejscu użytkowania ,
- nieprawidłowego montażu, konserwacji, magazynowania i transportu produktu,
- uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych lub celowego uszkodzenia produktu i wywołania w nim wady,
- uszkodzeń produktu powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta materiałów,
- uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych, czynników noszących znamiona siły wyższej (pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne itp.),
- wadliwego działania urządzeń mających wpływ na działanie produktu.

 Gwarancja nie obejmuje części podlegających normalnemu zużyciu oraz części i materiałów eksploatacyjnych, takich jak: filtry, żarówki, baterie, itp. Jeżeli produkt został uszkodzony przez naprawy, modyfikacje lub inne działania wykonywane przez osobę nieuprawnioną.
Dane na temat produktu, przedstawione w dokumentach różnią się od danych o produkcie oraz w przypadku, gdy nie można zidentyfikować produktu według przedstawionych dokumentów np. brak  tabliczki znamionowej, brak numeru seryjnego lub plomby gwarancyjnej.

 

O firmie

O firmie

Nazwa Philco stała się dla kilku generacji konsumentów symbolem wysokiej jakości urządzeń - przede wszystkim pralek.

Więcej

Philco rekomenduje naczynia Lamart

Philco rekomenduje naczynia Lamart

Marka Lamart by Pierre Lamart proponuje szeroką gamę nowoczesnych i przystępnych cenowo naczyń i sprzętów kuchennych.

Więcej